Wprowadzenie do Apache ServiceMix 4 cz. 1

22 Mar
2010

Dnia 23 lutego w ramach Warszawa JUG miałem przyjemność wraz z Tomkiem Nurkiewiczem prezentować narzędzia integracyjne z otwartym kodem źródłowym. Tomek przedstawił Mule ESB, podczas gdy ja zająłem się Apache ServiceMix i Apache Camel. Ze względu na objętość przykładu ten wpis będzie jedynie wprowadzeniem do konsoli.

Niestety podczas prezentacji nie udało mi się uruchomić przykładu na „szynie” – ponieważ uniemożliwiły to zależności do bibliotek których nie miałem zapisanych lokalnie. Drugim mym przeciwnikiem był czas – nie było wielu chętnych by słuchać po 2h tłumaczeń dlaczego się nie udało :-) Na problem z zależnościami stworzyłem rozwiązanie i zgłosiłem je do Karaf-a (FELIX 2141). W przyszłej wersji – 1.6 – wszyscy będą mogli skorzystać z polecenia features:info -t które wyświetli całe drzewko zależności potrzebnych do zainstalowania nowych funkcjonalności.

Przygotowanie środowiska

Do uruchomienia przykładów potrzebować będziemy dwóch paczek – pierwsza to Apache ServiceMix, druga to Apache Maven. Ze swojej strony polecam pobranie FUSE ESB 4.2, produktu który jest oparty o ServiceMix. Zgodnie z moimi zapowiedziami od tej wersji FUSE Source wprowadza pełne wsparcie produkcyjne dla ServiceMix 4. Jeśli nie masz zainstalowanego Mavena i nigdy tego nie robiłeś zajrzyj na wiki Code-House: Wprowadzenie do Maven 2

Po pobraniu odpowiedniej wersji należy ją rozpakować do wybranego folderu. Szynę uruchamiamy skryptem servicemix.bat. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie naszym oczom powinien ukazać się obrazek jak poniżej:

E:\tools\progress\fuse-esb\4.2.0-b\bin>servicemix.bat
 ____         _     __ __ _
/ ___| ___ _ ____  _(_) ___ ___| \/ (_)_ __
\___ \ / _ \ '__\ \ / / |/ __/ _ \ |\/| | \ \/ /
 ___) | __/ |  \ V /| | (_| __/ | | | |> <
|____/ \___|_|  \_/ |_|\___\___|_| |_|_/_/\_\

 Apache ServiceMix (4.2.0-fuse-01-00)

Hit '' for a list of available commands
and '[cmd] --help' for help on a specific command.
karaf@root>

Od tej chwili mamy do dyspozycji konsolę administracyjną. Aby zwiększyć jej użyteczność wykonujemy następujące polecenia:

karaf@root> osgi:install wrap:mvn:http://download.java.net/maven/2!net.java.dev.jna/jna/3.1.0
Bundle ID: 134

Spowoduje to pobranie z repozytorium Mavena (http://download.java.net/maven/2) biblioteki JNA w wersji 3.1.0. Nie musimy oczywiście określać za każdym razem adresu repozytoriów, ale o tym nieco później. Prefix wrap: spowoduje wygenerowanie manifestu OSGi na podstawie zawartości pobranej biblioteki. Jest on konieczny ponieważ JNA nie dostarcza potrzebnych danych do uruchomienia w środowisku OSGi.

karaf@root> osgi:install mvn:http://jansi.fusesource.org/repo/release!org.fusesource.jansi/jansi/1.2
Bundle ID: 135

Druga biblioteka wykorzystuje JNA i umożliwia kolorowanie tekstu w konsoli windowsowej zgodnie z ANSI, czyli tak jak w standardowych terminalach Unix-a. Po zainstalowaniu tych dwóch rzeczy pora zaprząc je do pracy. Poniżej filtrujemy listę zainstalowanych rzeczy po słowie Console.

karaf@root> list|grep Console
[ 10] [Active   ] [Created   ] [    ] [  30] Apache Felix Karaf :: Shell Console (1.4.0.fuse-01-00)
karaf@root> refresh 10

Numer 10 oznacza id paczki OSGi, tekst Active to stan paczki a tekst Created informuje o stanie kontekstu blueprint, czwarty bloczek to stan kontekstu Springa, numer 30 to start level paczki a w ostatnim nawiasie mamy wersję. Sporo informacji jak na jedną linijkę, nieprawdaż? Blueprint to standaryzowanie tego czym jest Spring i Spring DM, także można korzystać zamiennie bądź z jednego bądź z drugiego rozwiązania. Ciekawe porównanie funkcjonalności obu rozwiązań – Spring DM oraz Blueprint opublikował kilka dni temu Guillaume Nodet na swoim blogu we wpisie Spring-DM, Aries Blueprint and custom namespaces. Apache Camel od wersji 2.3 będzie wspierał Blueprint (CAMEL-2022).


 ____         _     __ __ _
/ ___| ___ _ ____  _(_) ___ ___| \/ (_)_ __
\___ \ / _ \ '__\ \ / / |/ __/ _ \ |\/| | \ \/ /
 ___) | __/ |  \ V /| | (_| __/ | | | |> <
|____/ \___|_|  \_/ |_|\___\___|_| |_|_/_/\_\

 Apache ServiceMix (4.2.0-fuse-01-00)

Hit '<tab>' for a list of available commands
and '[cmd] --help' for help on a specific command.
karaf@root>

Teraz wykonanie poleceń z filtrem grep spowoduje podświetlenie szukanej frazy:

karaf@root> list |grep Console
[ 10] [Active   ] [Created   ] [    ] [  30] Apache Felix Karaf :: Shell Console (1.4.0.fuse-01-00)

Takie małe udogodnienie przy przeglądaniu dłuższych rezultatów jest nieocenione.

Podstawowe polecenia konsoli

Polecenia w Apache Karaf są podzielone na kilka grup, które ułatwiają zarządzanie. Pierwszą grupą jest OSGi.

Polecenia OSGi

Polecenie Przeznaczenie
list Wyświetlenie listy zainstalowanych paczek
ls [bundle id] Wyświetlenie usług eksportowanych przez paczkę.
ls -u [bundle id] Wyświetlenie usług używanych przez paczkę.
headers [bundle id] Wyświetlenie manifestu paczki.
start [bundle id] Uruchomienie paczki o danym ID.
stop [bundle id] Zatrzymanie paczki o danym ID.
restart [bundle id] Zatrzymanie i wystartowanie paczki o danym ID.
update [bundle id] Aktualizacja paczki.
refresh [bundle id] Odświeżenie importów paczki a także przeładowanie kontekstu Spring-DM.
install [url] Zainstalowanie nowej paczki.
uninstall [bundle id] Odinstalowanie paczki.
shutdown Zatrzymanie kontenera.
bundle-level [bundle id] [startLevel] Ustawienie start levelu dla paczki.
start-level

Kiedy znamy już listę poleceń nie pozostaje nic innego jak je wypróbować. :-) Checkout przykładowego kodu z SVN pozwoli wykonać nam kilka ćwiczeń. Po wykonaniu polecenia mvn clean install w repozytorium Mavena są JARy które, naturalnie, chcemy zainstalować. Rezultat jaki powinniśmy zobaczyć w konsoli to:

[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Reactor Summary:
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Money transfer ServiceMix example ..................... SUCCESS [2.028s]
[INFO] Money transfer :: API ................................. SUCCESS [3.182s]
[INFO] Money transfer :: POI bundle .......................... SUCCESS [7.504s]
[INFO] Money transfer :: Internal ............................ SUCCESS [0.093s]
[INFO] Money transfer :: Internal :: CSV ..................... SUCCESS [4.399s]
[INFO] Money transfer :: Internal :: XLS ..................... SUCCESS [2.823s]
[INFO] Money transfer :: Internal :: Mail .................... SUCCESS [2.309s]
[INFO] Money transfer :: Internal :: Splitter ................ SUCCESS [0.936s]
[INFO] Money transfer :: Internal :: Routes .................. SUCCESS [1:21.241s]
[INFO] Money transfer :: External ............................ SUCCESS [0.016s]
[INFO] Money transfer :: External :: Customer ................ SUCCESS [3.182s]
[INFO] Money transfer :: External :: Bank .................... SUCCESS [2.059s]
[INFO] Money transfer :: External :: Validator ............... SUCCESS [2.918s]
[INFO] Money transfer :: Features ............................ SUCCESS [0.171s]
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESSFUL
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time: 1 minute 54 seconds
[INFO] Finished at: Mon Mar 22 10:47:27 CET 2010
[INFO] Final Memory: 127M/341M
[INFO] ------------------------------------------------------------------------

Może teraz kilka słów o modułach które są widoczne w Mavenie.

Moduł Ścieżka
Maven ID
Przeznaczenie
Money transfer :: API api
org.code-house.samples/api
API systemów zewnętrznych oraz POJO wykorzystywane do komunikacji.
Money transfer :: POI bundle poi
org.code-house.samples/poi
Bundle zawierający bibliotekę Apache POI oraz wszystkie jej zależności z Manifestem OSGi pozwalającym na jej uruchomienie na szynie.
Money transfer :: Internal :: CSV internal/csv
org.code-house.samples.internal/csv
Paczka zawierająca implementację procesora przetwarzającego pliki CSV na POJO MoneyTransfer.
Money transfer :: Internal :: XLS internal/xls
org.code-house.samples.internal/xls
Paczka zawierająca implementację procesora przetwarzającego pliki XLS na POJO MoneyTransfer.
Money transfer :: Internal :: Mail internal/mail
org.code-house.samples.internal/mail
Paczka z kodem dzielącym przychodzący mail z załącznikami na pojedyncze wiadomości które można przetworzyć jako XLS bądź CSV.
Money transfer :: Internal :: Splitter internal/splitter
org.code-house.samples.internal/splitter
Paczka z kodem odpowiedzialnym za rozdzielanie listy obiektów MoneyTransfer na listę wiadomości.
Money transfer :: Internal :: Routes internal/routes
org.code-house.samples.internal/routes
Główna paczka z definicjami routingu
Money transfer :: External :: Customer external/customer
org.code-house.samples.external/customer
Implementacja WebService odpowiedzialnego za pobieranie danych klienta na podstawie numeru rachunku bankowego.
Money transfer :: External :: Bank external/bank
org.code-house.samples.external/bank
Implementacja usługi zwracającej informację o nazwie banku na podstawie numeru rachunku.
Money transfer :: External :: Validator external/validator
org.code-house.samples.external/validator
Usługa weryfikująca czy MoneyTransfer jest poprawny.
Money transfer :: Features features
org.code-house.samples/features
Moduł zawierający opcjonalny deskryptor do uruchomienia modułów.

Jak widać dwa główne obszary projektu są skupione w katalogach internal oraz external. Ten pierwszy zawiera implementacje ściśle związaną z usługami natomiast drugi to „zatyczki” emulujące działanie systemów zewnętrznych. Drobna nota – kolumna Maven ID nie zawiera informacji o wersji – w każdym module jest to 1.0.0.SNAPSHOT.

Aby zainstalować któryś bundle przechodzimy do konsoli ServiceMix’a i wykonujemy takie polecenia:

karaf@root> install -s mvn:org.code-house.samples/api/1.0.0.SNAPSHOT
Bundle ID: 210
karaf@root> features:install camel-jetty
karaf@root> install -s mvn:org.code-house.samples.external/customer/1.0.0.SNAPSHOT
Bundle ID: 211

Po wykonaniu tych poleceń powinien być uruchomiony Web Service którego WSDL znajduje się pod adresem http://localhost:9001/CustomerWs?wsdl. Przełącznik -s w przypadku polecenia install powoduje że po zainstalowaniu bundle zostanie wystartowany. Polecenie features-install camel-jetty jest potrzebne nie ze względu na to że kolejna paczka korzysta z Camela, dzięki jego wykonaniu zostanie zainstalowane Jetty, z którego korzysta CXF.

Kolejne paczki instalujemy analogicznie:

karaf@root> features:install camel-activemq
karaf@root> install -s mvn:org.code-house.samples.external/validator/1.0.0.SNAPSHOT
Bundle ID: 215
karaf@root> install -s mvn:org.code-house.samples.external/bank/1.0.0.SNAPSHOT
Bundle ID: 217

Rozszerzenie camel-activemq jest rozszerzeniem modułu camel-jms które pozwala na nieco wydajniejszą pracę z ActiveMQ.

Integracja ServiceMix z repozytoriami Mavena

Maven jako narzędzie do budowania korzysta z określonego schematu składowania bibliotek które następnie są automatycznie pobierane. Karaf, który jak wspomniałem podczas prezentacji, wyłonił się z projektu ServiceMix Kernel korzysta z biblioteki Pax URL. Dzięki temu z marszu mamy dostęp do standardowych repozytoriów Mavena, co jednak gdy mamy swoje repozytorium, które zawiera tylko nasze artefakty?
Otwieramy plik etc/org.ops4j.pax.url.mvn.cfg i dodajemy w nim co trzeba. Moja standardowa konfiguracja wygląda następująco:

org.ops4j.pax.url.mvn.settings=E:/tools/maven-2.2.1/conf/settings.xml
org.ops4j.pax.url.mvn.localRepository=E:/repository
org.ops4j.pax.url.mvn.defaultRepositories=file:${karaf.home}/${karaf.default.repository}@snapshots
org.ops4j.pax.url.mvn.repositories= \
  http://repo1.maven.org/maven2, \
  http://repo.fusesource.com/maven2, \
  http://repo.fusesource.com/maven2-snapshot@snapshots@noreleases, \
  http://repository.apache.org/content/groups/snapshots-group@snapshots@noreleases, \
  http://repository.ops4j.org/maven2, \
  http://svn.apache.org/repos/asf/servicemix/m2-repo, \
  http://repository.springsource.com/maven/bundles/release, \
  http://repository.springsource.com/maven/bundles/external, \
  http://repository.code-house.org/content/groups/release, \
  http://repository.code-house.org/content/groups/snapshot@snapshots@noreleases, \
  http://jansi.fusesource.org/repo/release

Dzięki temu PAX w pierwszej kolejności będzie skanował katalog E:/repository zamiast standardowego ~/.m2/repository. Jeśli któreś z repozytoriów wymaga autoryzacji adres powinien wyglądać następująco:

http://user:pass@jansi.fusesource.org/repo/release

Podsumowanie

Mam nadzieję że wpis ten przybliży chociaż w niewielkim stopniu ServiceMix 4 oraz Karafa. W przyszłym wpisie, którego daty publikacji nie sposób przewidzieć zostaną dokładniej omówione polecenia z grupy features. Póki co życzę miłej zabawy z konsolą. :-) W razie pytań, niejasności i problemów – proszę o komentarze.

1 Response to Wprowadzenie do Apache ServiceMix 4 cz. 1

Avatar

Zdanek

23 listopada, 2010 at 15:04

Dzięki za artykuł.
Czekam niecierpliwie na część 2, skoro w tytule jest część 1. :D

top